ÎnregistrareAutentificare

Regulament

REGULAMENT CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE PROIECTE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ

TEIMPLICI.RO, EDIŢIA 2016

Acest regulament cuprinde o serie de reguli obligatorii aplicabile oricăror activităţi ce urmează a fi întreprinse în cadrul concursului de proiecte de responsabilitate socială derulat prin intermediul platformei online www.teimplici.ro.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Concursul de proiecte de responsabilitate socială Teimplici.ro, ediţia 2016 (denumit în continuare „Concursul”), este iniţiat, susţinut şi implementat în mod direct de Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Telekom Romania Mobile sau Organizatorul), cu sediul social în Splaiul Independenţei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 şi 2, sector 6, Bucureşti, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/433/1999, Codul Unic de Înregistrare RO11952970, operator de date cu caracter personal în baza Notificării nr. 3076 (denumită în cele ce urmează „Organizatorul”).

1.2 Concursul se va desfăşura conform instrucţiunilor comunicate de către Organizator, prin aplicarea prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

1.3  Organizaţiile non-guvernamentale ce doresc să se înscrie în vederea participării în Concurs trebuie să respecte prezentul Regulament.

1.4 Regulamentul este întocmit şi este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, prin accesarea site-ului www.teimplici.ro (denumit în continuare „Website-ul”).

1.5 Condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului, conform prezentului Regulament, precum şi regulile mecanismului de evaluare şi punctare a proiectelor înscrise în Concurs (denumite în continuare individual „Proiectul” şi colectiv „Proiectele”) sunt obligatorii şi se regăsesc în cuprinsul secţiunilor de mai jos.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre condiţiile privind organizarea Concursului, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau prelungi desfăşurarea acestuia, cu înştiinţarea prealabilă a Participanţilor/potenţialilor Participanţi cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului.

Modificările şi/sau completările vor fi comunicate cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile, prin afişarea pe Website.

1.6 Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, prezentul Concurs se desfăşoară în limba română. Organizatorul nu va avea obligaţia să asigure servicii de traducere/interpretare în legătură cu participarea la Concurs, inclusiv în ceea ce priveşte acordarea sponsorizărilor oferite conform prevederilor Regulamentului şi nu va acoperi niciun cost legat de traducere/interpretare, acestea fiind exclusiv în sarcina Participanţilor.

SECŢIUNEA 2. NATURA, SCOPUL ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat şi se desfăşoară la nivel naţional, fiind destinat oricărei organizaţii non-guvernamentale care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite în secţiunea 4 din prezentul Regulament.

2.2 Organizatorul doreşte să sponsorizeze proiecte care să răspundă unor domenii individualizate prin participare pe platforma www.teimplici.ro. Proiectele înscrise în Concurs trebuie să respecte tema acestuia, respectiv „Parteneriate inteligente pentru comunitate”. Pentru a participa la Concurs, Participanţii vor crea parteneriate. Parteneriatul trebuie încheiat între o organizaţie non-guvernamentală şi cel puţin încă o altă organizaţie, de oricare tip din lista de organizaţii eligibile. Proiectul va fi înscris pe Website de organizaţia non-guvernamentală participantă, iar pentru derularea proiectului se va folosi expertiza organizaţiilor partenere în oricare din domeniile: educaţie, sănătate, mediu, inovaţie, dezvoltare sau protecţie socială, cu scopul de a veni în sprijinul unei comunităţi, folosind noile tehnologii informatice şi de comunicaţii. Iată mai jos câteva exemple de astfel de proiecte:

EDUCAŢIE

În domeniul educaţiei, participanţii pot să înscrie proiecte care pot contribui la creşterea nivelului de conectivitate prin intermediul tehnologiei, acţiuni care presupun integrarea tehnologiilor moderne în sistemul educaţional tradiţional (bazele de date, suporturile electronice, e-books, reviste electronice, web site-uri, aplicaţii etc). Exemple de proiecte în acest sens sunt cele care îşi propun să ofere şcolilor kituri de instrumente care să asigure integrarea mediilor digitale în curriculum şi învăţarea de zi cu zi, precum şi proiecte pilot care permit utilizarea aplicaţiilor şi tabletelor în clasă. O altă arie de acţiune vizează digitizarea unor documente scrise şi realizarea bibliotecilor virtuale.

SĂNĂTATE

În domeniul sănătăţii, participanţii pot înscrie proiecte referitoare la integrarea  conectivităţii în sistemul de sănătate, prin care se facilitează accesul la informaţie şi contribuie la îmbunătăţirea activităţilor serviciilor funcţionale şi operaţionale în instituţii de sănătate. Exemple de astfel de iniţiative în domeniul sănătăţii sunt proiecte precum trecerea fişelor medicale în sistem online, crearea unei baze de date cu informaţii privind situaţia donatorilor de sânge, sau aplicaţii inteligente care măsoară semnele vitale şi transmit rezultatele mai departe medicului de familie.

MEDIU

Participanţii pot înscrie proiecte de digitalizare şi utilizare a tehnologiilor informatice care vizează protecţia mediului. Exemple de astfel de proiecte existente în România sunt hărţile digitale dedicate protecţiei mediului, instrumente digitale de monitorizare a amprentei de carbon însoţite de obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, aplicaţii mobile pentru reducerea consumului de energie sau aplicaţii digitale dedicate ecosistemelor din România.

INOVAŢIE

În acest domeniu, participanţii trebuie să înscrie proiecte cu accent pe inovaţie, tehnologie, evoluţie, eficientizarea consumului de resurse, în care noile tehnologii informatice şi de comunicaţii au un aport vital.

DEZVOLTARE

În acest domeniu participanţii la concurs pot să înscrie proiecte care oferă programe concrete şi soluţii informatice şi de comunicare care răspund la disparităţile dintre comunităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea economică. Exemple de astfel de proiecte sunt aplicaţiile M2M (Machine to Machine) care oferă soluţii pentru managementul reţelelor de distribuţie şi aprovizionare cu apă, inclusiv soluţii de contorizare inteligentă a distribuţiei apei potabile către locuitori.

PROTECŢIE SOCIALĂ

În domeniul protecţiei sociale participanţii trebuie să înscrie proiecte cu soluţii care vizează protecţia categoriilor defavorizate sau provocările sociale, şi care fac uz în mod ingenios de tehnologii de comunicare şi digitale. Exemple de proiecte de digitalizare în acest domeniu sunt iniţiativele de centralizare a cazurilor sociale prin crearea unor baze de date integrate sau aplicaţii mobile care oferă noutăţi din domeniul asistenţei sociale sau posibilitatea de a face sesizări, toate acestea reprezintă soluţii posibile pentru lista lungă de provocări sociale.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA ŞI STRUCTURA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE PROIECTE

3.1 Concursul se desfăşoară conform următoarelor perioade:

 • Perioada de înscriere a Proiectelor: 1 – 30 septembrie 2016 (ora 18:00).
 • Perioada de evaluare intermediară a Proiectelor înscrise şi selectarea a 20 de proiecte finaliste: 3-7 octombrie 2016.
 • Anunţarea celor 20 de proiecte finaliste: 10 octombrie 2016.
 • Perioada de susţinere a celor 20 de proiecte finaliste în faţa juriului Concursului: 13-14 octombrie 2016.
 • Anunţarea publică a celor 10 câştigători şi ceremonia de anunţare a Participanţilor care vor primi sponsorizarea oferită prin Concurs: 21 octombrie 2016.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 În acest Concurs se pot înscrie organizaţiile non-guvernamentale, fără scop lucrativ (asociaţie, fundaţie, federaţie, înregistrate în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile), care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

 • au experienţă de minimum 1 an în domeniul în care activează;
 • au cel puţin un proiect derulat în domeniul/iile în care aplică Proiectul (domeniile sunt EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, MEDIU, INOVAŢIE, DEZVOLTARE, PROTECŢIE SOCIALĂ), cu rezultate concrete, cuantificabile şi cel puţin 50 de beneficiari;
 • au colaborări demonstrabile cu instituţii de stat sau private în domeniul în care activează;
 • pot demonstra transparenţă în raportarea rezultatelor financiare (raport financiar pentru anul 2015 şi bilanţ financiar pe ultimul an fiscal);
 • sunt înfiinţate şi funcţionează legal conform legislaţiei din România.

Organizaţiile eligibile ca parteneri în proiect pot fi:

 • Organizaţii nonguvernamentale conform definiţiei de mai sus;
 • Asociaţii profesionale şi de afaceri;
 • Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei;
 • Organizaţii sportive (exclusiv de amatori);
 • Organizaţii de tineret;
 • Spitale şi alte instituţii medicale.

4.2 Entităţile menţionate la art. 4.1 care înscriu Proiecte în cadrul Concursului vor fi denumite în continuare individual „Participantul” şi colectiv „Participanţii”.

4.3 Înscrierea Proiectului în Concurs confirmă acordul Participantului în sensul utilizării informaţiilor puse la dispoziţia Organizatorului în legătură cu Proiectul şi activitatea Participanţilor în scopul desfăşurării Concursului şi implementării Proiectelor, ştiind că aceste informaţii sunt supuse obligaţiei de confidenţialitate doar în raport cu utilizarea lor în afara Concursului. Prin înscrierea în Concurs, Participantul garantează Organizatorului cunoaşterea în întregime a conţinutului prezentului Regulament, pe care se obligă să îl respecte în integralitate.

4.4 Fiecare Participant  are dreptul să înscrie în Concurs în total maximum 3 proiecte în oricare din cele 6 domenii din concurs (fie 3 proiecte într-un singur domeniu, fie 2 proiecte într-un domeniu şi un al 3-lea în alt domeniu, fie câte un proiect în trei domenii diferite). Participanţii şi partenerii trebuie să aibă expertiză relevantă în domeniile alese pentru înscrierea proiectelor, respectiv minim 1 an de experienţă în acel domeniu, iar înscrierea fiecărui proiect se va realiza prin completarea câte unui Formular de înscriere pentru fiecare proiect. Vor fi luate în considerare la evaluarea intermediară primele 3 proiecte înscrise de un Participant în ordinea cronologică, dacă din orice motiv se înscriu mai mult de 3 proiecte în Concurs de către un singur Participant.

4.5 Participarea la Concurs nu este permisă organizaţiilor non-guvernamentale sau organizaţiilor eligibile ca parteneri împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti prin care s-a constatat că există indicii privind săvârşirea de către acestea a unor infracţiuni de natură economică sau de oricare altă natură. Totodată, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea ori, după caz, de a elimina din Concurs Participanţii asupra cărora planează indicii serioase privind săvârşirea unor infracţiuni de natură economică, ori privind utilizarea unor mijloace de conducere a afacerilor şi activităţilor proprii care nu sunt conforme (nu se integrează) în politica promovată de către Organizator confom comunicărilor publice efectuate de către acesta. Organizatorul este singurul în măsură să decidă cu privire la aplicarea sancţiunii de refuz al înscrierii în Concurs ori de eliminare din Concurs, conform celor de mai sus. În situaţia în care un Proiect este eliminat din Concurs pentru motivele de mai sus, Organizatorul poate decide ca poziţia astfel rămasă liberă să fie ocupată de către următorul Participant în ordinea descrescătoare a clasării conform notelor acordate de către juriu.

SECŢIUNEA 5. CONDIŢIILE PENTRU ELIGIBILITATEA PROIECTELOR

5.1 Proiectele înscrise de către Participanţi în Concurs trebuie să respecte condiţiile generale de eligibilitate stabilite mai jos pentru a intra în etapa de evaluare intermediară.

5.2 Sunt eligibile Proiectele care:

 • prevăd parteneriate cu cel puţin o organizaţie eligibilă în vederea implementării Proiectului pe care îl depune;
 • pot contribui la creşterea nivelului de conectivitate prin intermediul tehnologiei, în sprijinul beneficiarilor sau al comunităţilor pentru care lucrează;
 • se desfăşoară în cel puţin unul din domeniile: EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, MEDIU, INOVAŢIE, DEZVOLTARE, PROTECŢIE SOCIALĂ;
 • se desfăşoară pe teritoriul României în orice perioadă din cursul anului 2017;
 • sunt sustenabile (pot continua pe cont propriu şi produc efecte pozitive şi după încheierea sponsorizării Organizatorului);
 • oferă Organizatorului posibilitatea de a se implica nu doar prin susţinere financiară, ci şi cu know–how, implicarea şi expertiza angajaţilor (de exemplu prin voluntariatul angajaţilor Organizatorului în cadrul proiectelor);
 • solicită o sponsorizare de maximum 7.000 Euro de la Organizator per proiect;
 • bugetul solicitat în cadrul Concursului include costuri de administrare de maximum 10% şi costuri de comunicare* de 10% din bugetul solicitat (*cu excepţia campaniilor de informare, care pot ajunge la 50% din valoarea de buget solicitată); contribuţia Participantului trebuie să fie de minimum 20% din valoarea proiectului pentru care solicită sponsorizare (contribuţie financiară, în resurse sau timpul angajaţilor săi). Contribuţia va fi detaliată în bugetul total al proiectului (care poate fi diferit/mai mare decât bugetul solicitat în cadrul Concursului);
 • prevăd rezultate măsurabile;
 • prevăd rezultate în cel puţin una dintre categoriile următoare:
  • schimbări pozitive la nivelul problemei adresate;
  • schimbări pozitive în modul de viaţă al beneficiarilor;
  • schimbări pozitive la nivelul educaţiei, informării sau mobilizării părţilor implicate pentru rezolvarea problemei semnalate.
 • nu au sponsori instituţionali sau companii din domeniul telecom cu statut de partener unic/principal;
 • dacă au sponsori secundari, să nu aparţină domeniului Telecomunicaţii.

5.3 Nu sunt eligibile costurile administrative ale Participantului, altele decât cele strict legate şi create de gestionarea proiectului propus (exemple: nu sunt eligibile costuri de contabilitate, costuri cu angajaţi ai partenerului care nu sunt implicaţi în proiect, achiziţie de terenuri, chirie sediu, achiziţie echipamente electrice, maşini, vehicule etc).

5.4 Proiectele care nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse. Proiectele care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse în etapa de evaluare intermediară.

SECŢIUNEA 6. ÎNSCRIEREA PROIECTELOR ÎN CONCURS

6.1 Participanţii se pot înscrie în Concurs urmând paşii următori:

 • Prin înregistrarea cu un cont în Website. Contul poate fi creat prin accesarea website-ului teimplici.ro, secţiunea Inregistrare.
 • Completarea Formularului de înscriere disponibil pe Website; formularul va fi completat integral de către Participanţi.
 • Completarea unui Formular de buget; acesta va fi descărcat de pe Website şi completat separat şi apoi ataşat formularului de înscriere pe site menţionat mai sus. Bugetul total al proiectului va fi, de asemenea, detaliat în formularul de înscriere proiect menţionat mai sus.
 • Documentele solicitate si încărcate în Website de către Participanţi nu trebuie să depăşească în total 2MB.
 • Informaţiile solicitate despre identitatea ONG-ului Participant care înscrie Proiectul pe Website, precum numele şi prenumele reprezentantului legal, numele organizaţiei, numele Proiectului, poză reprezentativa pentru Proiect, temă, argumentul, descrierea Proiectului şi impactul Proiectului. Nume organizaţie non-guvernamentală, nume reprezentant legal, nume Proiect, foto Proiect, temă, argumente, descriere Proiect, impact Proiect, link-uri de prezentare Proiect sunt singurele secţiuni care vor fi vizibile de către publicul larg pe Website.
 • Pentru a înscrie un Proiect, trebuie completat şi trimis formularul de înscriere disponibil pe Website (https://teimplici.ro/proiecte/create/) până cel târziu pe data de 30 septembrie 2016, ora 18:00.
 • După înscriere, Participanţii vor primi un e-mail de confirmare a primirii documentelor de către Organizator, în termen de cel mult 24 de ore de la trimiterea aplicaţiei în zilele lucrătoare, respectiv în termen de maximum 72 de ore în zilele nelucrătoare.
 • Numai cei 20 de finalişti aleşi să prezinte Proiectele în faţa juriului vor fi obligaţi să furnizeze în Website Organizatorului, până pe data de 12 octombrie 2016, copie a certificatului fiscal al organizaţiei, copie a raportului financiaral Organizatiei pentru anul 2015, copie a bilanţului financiar pe ultimul an fiscal, copie a actului constitutiv şi a hotărârii de înfiinţare a organizaţiei emisă de tribunalul competent.

6.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din Concurs orice Participant care nu a completat integral Formularul de înscriere în Concurs sau care nu a înregistrat până la data limită Formularul de înscriere şi documentele/informaţiile anexate, conform prevederilor de mai sus.

SECŢIUNEA 7. EVALUAREA PROIECTELOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1          În vederea desemnării Proiectelor câştigătoare, se va aplica următoarea procedură de evaluare a tuturor Proiectelor înscrise şi eligibile în Concurs,  desfăşurată în perioadele menţionate la art.3.1.

7.2 Juriul Concursului este compus din următoarele persoane:

 • Cristina Bazavan - blogger
 • Cristi China-Birta – blogger
 • Cristiana Bogăţeanu – Membru fondator Device.hub
 • Lăcrămioara Botezatu – CSRmedia.ro
 • Monica Ioana Popescu – Coordonator senior comunicare interna, evenimente si responsabilitate corporativă Telekom Romania
 • Florina Şerban – Coordonator senior comunicare internă, evenimente şi responsabilitate corporativă Telekom Romania
 • Oana Suru – Project Manager la Departament fonduri structurale şi proiecte de dezvoltare a afacerii de la Telekom Romania.

7.3 Proiectele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la secţiunea 5 de mai sus vor fi evaluate şi notate cu Admis sau Respins în etapa de selecţie intermediară a celor 20 de finalişti.

7.4 Cele 20 de proiecte finaliste vor fi evaluate şi notate de către membrii juriului Concursului, în scopul departajării, cu note de la 5 la 10 pentru fiecare criteriu menţionat mai jos. Nota obţinută pentru fiecare criteriu este apoi ponderată cu procentul menţionat la fiecare criteriu, iar nota fiecărui membru al juriului este reprezentată de suma tuturor notelor obţinute la fiecare criteriu.

 • Relevanţa Proiectului (15% din nota finală) - Analizează în ce măsură Proiectul răspunde problemelor / nevoilor grupului ţintă.
 • Impactul Proiectului (15% din nota finală) - Criteriul se referă la rezultatele Proiectului, adică la schimbările pe care şi le propune să le genereze pe termen scurt, dar mai ales mediu sau lung. Relevant este şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai Proiectului.
 • Coerenţa şi eficienţa Proiectului (15% din nota finală) - Se evaluează legătura dintre nevoile identificate – obiectivele propuse – activităţile desfăşurate – resursele folosite.
 • Sustenabilitate (15% din nota finală) - Evaluează măsura în care rezultatele, efectele, activităţile sau acţiunile din cadrul Proiectului rezistă în timp şi după încheierea sponsorizării.
 • Networking şi comunicare (10% din nota finală) - Capacitatea de mobilizare a unor terţe părţi/ crearea de parteneriate în sprijinul Proiectului (resurse simbolice, susţinere, advocacy - şi resurse materiale).
 • Buget realist şi transparent (10% din nota finală) - Acest criteriu se referă la modul în care activităţile/resursele necesare implementării activităţilor Proiectului se reflectă în buget.
 • Originalitatea iniţiativei (10% din nota finală) - inovaţie.
 • Relevanţa parteneriatului încheiat pentru Proiect (10% din nota finală) - Analizează în ce măsură parteneriatul încheiat serveşte obiectivelor Proiectului.

Nota finală: ((Criteriul 1x0.15) + (Criteriul 2x0.15) + (Criteriul 3x0.15) + (Criteriul 4x0.15) + (Criteriul 5x0.10) + (Criteriul 6x0.10) + (Criteriul 7x0.10) + (Criteriul 8x0.10))

 

7.5          Nota finală a fiecărui Proiect este media aritmetică dintre nota rezultată din notele tuturor membrilor juriului.

7.6       Proiectele câştigătoare vor fi desemnate în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute în urma prezentării proiectelor selectate în finală, cu condiţia ca prezentul Regulament să fie respectat.

SECŢIUNEA 8. SPONSORIZĂRILE ACORDATE

8.1 Organizatorul susţine prin intermediul Concursului implementarea Proiectelor câştigătoare ale Participanţilor, prin acordarea unor sponsorizări. Suma maximă pe care o poate primi un proiect câştigător este de 7.000 de Euro. Valoarea maximă totală a sponsorizărilor este de 70.000 de Euro.

8.2 Vor fi selectate până la maximum 10 proiecte câştigătoare. Pentru a verifica respectarea prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a cere documente suplimentare faţă de cele cerute prin formularul de înscriere.

8.3 Lista Proiectelor câştigătoare şi a Participanţilor care le-au înscris va fi adusă la cunoştinţă publicului prin afişarea pe Website-ul www.teimplici.ro până cel târziu la data de 21 octombrie 2016.

Participanţii câştigători vor fi contactaţi prin e-mail-ul pus la dispoziţia Organizatorului prin formularul de înscriere în Concurs, pentru încheierea documentaţiei de sponsorizare pentru anul 2017. În cazul în care oricare dintre Participanţii desemnaţi câştigaători nu îndeplineşte condiţiile de participare, este descalificat, este în imposibilitatea de a oferi documentele suplimentare solicitate de către Organizator pentru a primi sponsorizarea, în cazul în care refuză să intre în posesia sponsorizarii, sau în oricare alta situaţie în care sponsorizarea nu poate fi acordată unui Participant desemnat câştigator al Concursului, Organizatorul va acorda sponsorizarea următorului Participant clasat în urma evaluării Proiectelor, conform prevederilor prezentului Regulament.

Proiectele câştigătoare vor beneficia de sponsorizare din partea Organizatorului, în cuantumul maxim stabilit conform art. 8.1 / Proiect (suma brută), în scopul implementării Proiectelor. Organizatorul este cel care va decide care va fi nivelul efectiv al sumei acordate, în funcţie de caracteristicile fiecărui Proiect.

Sumele respective - cuvenite câştigătorilor Concursului - sunt acordate în echivalent lei calculat la cursul de schimb EUR/RON al Băncii Naţionale a României valabil în data efectuării plăţii în baza unui contract de sponsorizare pentru Participantul desemnat câştigător, a cărei formă este stabilită de către Organizator. Contractul de sponsorizare se va încheia conform politicii de sponsorizare a companiei, Organizatorul rezervându-şi dreptul de a cere documente suplimentare faţă de cele cerute în cadrul  prezentului Regulament.

Contractul de sponsorizare va fi încheiat între Organizator şi Participanţii câştigători. După caz, suma menţionată urmează să fie făcută disponibilă Participantului, în condiţiile stabilite prin respectivul contract de sponsorizare. Suma reprezentând sponsorizarea va fi utilizată exclusiv în scopul implementării Proiectului, acest lucru fiind certificat printr-un raport de evaluare a sponsorizării, conform politicii Organizatorului. În cazul în care toată suma reprezentând sponsorizarea sau oricare parte din această sumă nu este utilizată conform contractului sus-menţionat, Participantul va fi obligat să restituie suma respectivă Organizatorului.

8.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu acorda ori, după caz, de a solicita returnarea sumelor ce fac obiectul sponsorizărilor acordate, fără vreo despăgubire, în următoarele situaţii:

a) dacă Participantul nu are dreptul de a participa la Concurs;

b) dacă Participantul nu s-a înscris în mod valabil în Concurs;

c) dacă Participantul a înscris în Concurs un Proiect care nu respectă condiţiile şi/sau caracteristicile solicitate ori dacă Proiectul prezintă elemente definitorii (inclusiv referitoare la obiectivele vizate) care nu sunt în măsură să conducă la îndeplinirea scopului pentru care Concursul este organizat;

d) dacă Participantul nu respectă oricare dintre prevederile cuprinse în acest Regulament;

e) dacă Participantul nu a furnizat în mod corespunzător sau în timp util informaţii solicitate de Organizator pentru desfăşurarea Concursului şi acordarea sponsorizărilor, şi/sau solicitate prin prezentul Regulament;

f) dacă Participantul a furnizat informaţii false pentru a se încadra la Concurs însă ulterior se demonstrează că acestea sunt false sau înşelă

8.5 Nu se permite schimbarea parametrilor sponsorizărilor acordate de către Organizator în cadrul Concursului, precum nici înlocuirea acestora cu un alt bun sau serviciu.

SECŢIUNEA 9. DREPTURI, OBLIGAŢII, RESPONSABILITĂŢI

9.1 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme întâmpinate de Participanţi la înscrierea în Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului. Organizatorul recomandă Participanţilor să completeze aplicaţia într-un formular de tip word (existent pe site, pe care trebuie doar să îl downloadeze) şi apoi să copieze informaţiile în formularul electronic existent pe website.

9.2 Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acţiune a sa în cadrul acestui Concurs. Participantul este unicul responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării sale la acest Concurs.

9.3 Prin înscrierea în Concurs, Participanţii permit Organizatorului să utilizeze toate şi oricare elemente componente ale dreptului la propria imagine – astfel cum este recunoscut de lege – ce aparţine fiecărui Participant şi care derivă din realizarea Proiectului ori generic din participarea acestora la Concurs, în scopul promovării prezentului Concurs.

9.4 Obligaţii asumate de Participanţi:

 • să se înscrie în Concurs folosind date de contact valide şi complete;
 • odată cu înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinţa oricărui material utilizat în realizarea Proiectelor sau persoana îndreptăţită şi răspunde pentru cazurile în care anumite materiale înscrise în Concurs încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terţi sau sunt luate din diverse surse neautorizate.

În cazul în care Organizatorul va primi, în perioada desfăşurării Concursului, informări oficiale în măsură să demonstreze că un anumit material ce compune Proiectul înscris de un Participant încalcă legile ori prezentul Regulament, acesta poate lua decizia de a descalifica Proiectul respectiv.

Organizatorul are dreptul de a nu lua în considerare materialele pe care le consideră indecente, vătămătoare la adresa imaginii sale sau la adresa imaginii unor terţi ori care încalcă în vreun fel prezentul Regulament ori legislaţia aplicabilă.

9.5 Organizatorul nu are nicio responsabilitate, aceasta fiind pe deplin sarcina Participanţilor, cu privire la:

 • Proiectele înscrise în Concurs de către Participanţi, dacă acestea au fost însuşite în mod ilegal de către ei;
 • Situaţiile în care Participanţii înscriu în Formularul de înscriere date de contact incorecte şi, din aceasta cauza, Organizatorul nu va putea contacta Participanţii în cauză pentru a le transmite diverse informaţii cu privire la Concurs;
 • Situaţiile în care sunt suspiciuni sau acuzaţii de încălcare a drepturilor de autor în legătură cu Proiectele înscrise la Concurs.

9.6 Participanţii recunosc faptul că participarea la Concurs presupune cunoaşterea integrală a Regulamentului şi acceptarea tuturor prevederilor acestuia, în mod special cu referire la evaluarea realizată de către juriul Concursului, angajându-se să respecte toate obligaţiile care le revin în calitate de Participanţi. Încălcarea oricăror prevederi ale Regulamentului dă dreptul Organizatorului de a elimina respectivul Participant din Concurs.

SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prin participarea la Concurs, Participantul îşi exprimă acordul în mod explicit şi fără echivoc ca Organizatorul să folosească datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizează, în scopurile prevăzute în prezentul Regulament. Organizatorul  prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile transmise de către Participant cu bună credinţă, asigurând păstrarea confidenţialităţii şi respectarea dreptului acestuia la viaţă privată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.

10.2. Participantul, odată cu înregistrarea online în vederea participării la Concurs, este de acord ca Organizatorul să prelucreze datele personale obţinute de la Participant, în următoarele scopuri:

(i) organizarea şi desfăşurarea Concursului, evaluarea participanţilor şi desemnarea câştigătorilor, precum şi implementarea proiectelor câştigătoare;

(ii) activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, înscriere pentru un buletin informativ specific pentru  evenimente relevante, feedback, întrebări, activităţi interactive, cereri mass-media, activităţi de promovare proiecte, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, realizarea de rapoarte statistice (acest site foloseşte Cookie-uri).

10.3. Datele personale colectate vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative relevante pentru activitatea participantului prin mijloace de comunicare, precum poştă, e-mail.

10.4. Participanţii consimt transmiterea următoarelor date cu caracter personal către Organizator: nume, prenume, date de contact (e-mail, număr de telefon) aparţinând reprezentantului legal al Participantului. Aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase şi prelucrate de către Organizator în scopul Concursului şi al prezentului Regulament.

10.5. Prin prezentul Regulament, Participanţii înţeleg şi consimt ca Organizatorul să facă publice numele şi prenumele reprezentantului legal pe pagina de internet dedicată Concursului.

10.6. Totodată, cu acordul expres al Participanţilor, Organizatorul va putea păstra copii după actul constitutiv, după hotărârea de înfiinţare emisă de tribunal, după certificatul de înregistrare cod fiscal.

10.7. Organizatorul se obligă să respecte legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pe Durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

10.8. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Persoanelor vizate, care conform Legii 677/2001 au următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

10.9 Drepturile menţionate la art. 10.8. includ:

a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal ce îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.  În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.

c) dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing;

d) dreptul de a se adresa justiţiei în situaţia în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor sale;

e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

10.10. Totodată, la cererea scrisă a Participanţilor, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, şteargă etc, date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001; şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

10.11. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la Art. 10.9 a), b) şi c), solicitantul trebuie să înainteze o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Organizatorului la sediul din Splaiul Independenţei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 şi 2, sector 6, Bucureşti sau prin fax numărul 021.9255 – Serviciul de Vânzări şi Relaţii cu Clienţii. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. Organizatorul va comunica măsurile adoptate sau informaţiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

10.12. Participantul a fost informat şi a acceptat prelucrarea datelor personale cu funcţie de identificare (ex. CNP), inclusiv prin fotocopierea documentelor care le conţin, pentru scopurile şi condiţiile indicate în prezentul Regulament şi pentru realizarea obligaţiilor legale care le incumbă Organizatorului acestui concurs.

10.13. În ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile prevăzute de art. 10.2. pt. (ii) şi de art. 10.3. din prezentul regulament se va solicita consimţămânul expres al participanţilor prin intermediul formularului dedicat înscrierii în Concurs.

10.14. După încheierea Concursului, dacă este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator în legătură cu Concursul vor fi distruse şi/sau şterse în totalitate (în măsura în care acestea nu se află deja în posesia Organizatorului şi sunt prelucrate şi în alte scopuri decât cel al Concursului, caz în care datele respective vor putea fi procesate în continuare de Organizator în scopul în care au fost colectate). De asemenea, datele cu caracter personal furnizate de Participanţi nu vor fi distruse/şterse dacă aceştia şi-au exprimat consimţământul pentru o prelucrare ulterioară.

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI.

11.1 Concursul poate înceta oricând în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura fie desfăşurarea în bune condiţii a Concursului, fie îndeplinirea scopului pentru care Concursul este organizat.

11.2 Concursul poate fi suspendat ori poate înceta oricând în baza deciziei Organizatorului, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu condiţia ca Organizatorul să comunice în prealabil o astfel de situaţie, în conformitate cu procedura stabilită la art. 1.5 de mai sus.

SECŢIUNEA 12. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII.

12.1 Prezentul Regulament este supus legii române.

12.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe această cale, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanţii legali ai Organizatorului, este valabil pe toată durata de desfăşurare a Concursului cu eventualele modificări ulteriorare.

Semnătura,

Miroslav Majoroš 

Director General